Întrebări frecvente

Răspuns
Informaţia care caracterizează executarea de către subiectul istoriei de credit a obligaţiilor asumate prin contractul de credit. În conformitate cu art. 5 din Legea privind birourile istoriilor de credit nr.122-XVI din 29.05.2008 cu modificările și completările ulterioare istoria de credit conține:

Partea introductivă a istoriei de credit conţine următoarele informaţii despre subiectul istoriei de credit:

  1. persoana fizică – numele, data naşterii, numărul de identificare personal etc.;
  2. persoana juridică – denumirea , adresa sediului, numărul de identificare de stat.

Partea de bază a istoriei de credit conţine următoarele informaţii:

  1. informații de contact și informaţii privind înregistrarea persoanei fizice în calitate de întreprinzător individual, după caz;
  2. informaţii privind procedurile de insolvabilitate pentru persoana juridică;
  3. informaţii privind solicitarea creditului - data solicitării, suma solicitată, moneda, tipul contractului; modalitatea şi valoarea asigurării rambursării;
  4. informaţii privind creditul acordat - data acordării creditului, suma creditului; termenul de executare a obligaţiei; termenul de achitare a dobînzii și altor plăți aferente, datele despre operarea modificărilor în contractul de credit;
  5. informaţii privind modul de rambursare a creditului acordat – data şi suma obligaţiilor executate, data şi suma obligaţiilor restante (în condiţiile expirării termenului de 30 de zile de la data la care plăţile, conform contractului, au devenit exigibile), achitarea creditului din contul garanțiilor în cazul neonorării obligaţiilor,informaţii despre litigii.

Partea suplimentară a istoriei de credit conţine informaţii de identificare a sursei de formare a istoriei de credit şi a utilizatorilor istoriei de credit care au accesat informația.

Răspuns

Subiect al istoriei de credit este orice persoană fizică sau juridică sau antreprenor individual care a contractat unul sau mai multe produse de tip credit la una sau mai multe surse de formare a istoriilor de credit.

Răspuns

Sursa de formare a istoriei de credit este o persoana juridică care prezintă Biroului istoriilor de Credit informaţii care fac parte din istoria de credit, cu care Biroul are semnat contract de prestare a serviciilor informaţionale. În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea privind birourile istoriilor de credit nr.122-XVI din 29.05.2008 cu modificările și completările ulterioare, sursa de formare a istoriilor de credit poate fi banca comercială, companie de asigurări (reasigurări) ce acordă împrumuturi conform legislației cu privire la asigurări, companie de leasing, asociaţie de economii şi împrumut, organizaţie de microfinanțare, precum și persoanele juridice prestatoare de servicii comunale și cele de telecomunicații, precum și alte persoane juridice.

Răspuns

Lista surselor de formare a istoriilor de credit o găsiți (aici)

Răspuns

În conformitate cu Legea nr.122-XVI din 29.05.2008 privind birourile istoriilor de credit, Biroul poate prezenta Raportul de credit, subiectului istoriei de credit, fie utilizatorilor istoriei de credit.
Utilizatori ai istoriei de credit pot fi persoanele juridice care acordă credite sau furnizează bunuri și servicii în credit în sensul prezentei legi, precum și Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. Lista utilizatorilor istoriei de credit cu care Biroul de Credit a semnat contractul privind prestarea serviciilor informaționale o gasiți aici.

Răspuns

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea privind birourile istoriilor de credit nr.122-XVI din 29.05.2008, este o manifestare de voință liberă, expresă și necondiționată, exprimată în formă scrisă sau electronică, prin care persoana fizică care este subiectul istoriei de credit acceptă să fie prelucrate, în conformitate cu Legea, informațiile conținute în istoria sa de credit. Modelul consimțământului este stabilit de către Comisia Națională a Pieței Financiară și este prezentat subiectului istoriei de credit spre semnare de către instituţia de la care acesta solicită un credit sau deja a contractat împrumutul.

Răspuns

În conformitate cu prevederile art. 8, alin.1 din Legea privind birourile istoriilor de credit nr.122-XVI din 29.05.2008, Biroul istoriilor de credit asigură păstrarea istoriilor de credit timp de 5 ani de la data ultimei modificări a informaţiei despre obligaţiile debitorului, conţinute în istoria de credit. Excepţie face informaţia privind solicitarea creditului, care se păstrează la biroul istoriilor de credit timp de 15 zile calendaristice, din data înregistrării cererii în baza de date a Biroului de Credit.

Răspuns

În conformitate cu prevederile art.10, alin.1 din Legea privind birourile istoriilor de credit nr.122-XVI din 29.05.2008, subiectul istoriei de credit este în drept să primească de la fiecare birou al istoriilor de credit, unde se păstrează istoria de credit a subiectului respectiv, o dată pe an fără plată şi ori de câte ori doreşte – contra plată, fără indicarea cauzelor, raportul de credit referitor la istoria sa de credit, inclusiv informaţiile, colectate în conformitate cu prezenta lege, privind sursele formării istoriei de credit şi privind utilizatorii istoriei de credit, cărora le-au fost eliberate rapoarte de credit referitoare la istoria menţionată.

De asemenea subiectul istoriei de credit are dreptul să conteste, total sau parţial, informaţiile conţinute în istoria sa de credit prin depunerea la Biroul de credit, a unei cereri privind modificarea şi/sau completarea istoriei sale de credit.

Răspuns

Raportul de credit se obține prin depunerea unui demers la sediul Biroului de Credit. La depunerea demersului urmează să fie prezentate:

  1. Pentru persoana fizică - actul de identitate al subiectului istoriei de credit. În caz că s-a adresat reprezentantul acesta prezintă actul său de identitate și procura (contractul de mandat), întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  2. Pentru persoana juridică - certificatul înregistrării de stat a persoanei juridice (în cazul existenţei), extrasul din registrul de stat ce identifică Administratorul, procura (mandatul) întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare, în cazul în care se prezintă altă persoană decât administratorul, precum şi actul de identitate al persoanei care depune demersul.

Răspuns

În conformitate cu prevederile art.10, alin.3 şi alin.4 din Legea privind birourile istoriilor de credit nr.122-XVI din 29.05.2008, Biroul istoriilor de credit, în decurs de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii de contestare este obligat, să efectueze verificarea suplimentară a informaţiilor ce se conţin în istoria de credit, solicitându-le de la sursa de formare a istoriei de credit. Pe durata efectuării unei asemenea verificări, în istoria de credit se face o menţiune despre acest fapt.

Sursa de formare a istoriei de credit care a furnizat către Biroul de credit informaţia contestată modifică istoria de credit în cazul confirmării informaţiei conţinute în cererea subiectului istoriei de credit sau menţine istoria de credit fără modificări. Despre rezultatele examinării cererii menţionate, Biroul istoriilor de credit este obligat să informeze în scris subiectul istoriei de credit în decurs de 30 de zile calendaristice de la recepţionarea cererii.

Răspuns

NU. Conform legislaţiei în vigoare a RM doar sursele de formare au dreptul de a modifica, în situaţii pe care le consideră justificate, datele pe care le-au transmis Biroului de credit.

Răspuns

DA. Biroul de credit prelucrează atât informația pozitivă cât și pe cea negativă din istoria Dumneavoastră de credit. Astfel, în cazul în care un utilizator al istorie de credit va cere un Raport de Credit pe numele dvs., acesta va conţine informaţia referitoare la faptul că la data respectivă a-ţi înregistrat o restanţă și ulterior a-ți achitat-o, cu condiţia că ultima înregistrare în istoria dumneavoastră de credit sa fie nu mai veche de 5 ani.

Răspuns

Spre deosebire de Raportul de credit eliberat utilizatorilor istoriei de credit, în Raportul de Credit eliberat subiectului istoriei de credit sunt prezentate denumirile tuturor surselor de formare a istoriilor de credit care au transmis înregistrări cu privire la subiectul istoriei de credit respectiv în baza de date a Biroului de Credit, iar în Raportul de Credit eliberat utilizatorilor istoriilor de credit este vizualizată doar denumirea sursei de formare a istoriei de credit care solicită Raportul de Credit , iar celelalte surse de formare care au furnizat înregistrări cu privire la subiectul istoriei de credit, respectiv sunt enumerate ca Sursa 1, Sursa 2 etc.

De asemenea raportul de credit prezentat subiectului istoriei de credit conține informații despre denumirea utilizatorilor istoriilor de credit care au accesat istoria de credit a respectivului subiect precum și data și ora la care a fost prezentată informația respectivă.