POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE A ”Biroul de Credit” S.R.L.

”Biroul de Credit” S.R.L., marcă înregistrată Biroul de Credit ™, persoană juridică, cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 49, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la data de 26 martie 2008 sub nr. 1008600017816, cod TVA 0208030.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE se referă la colectarea, utilizarea/prelucrarea și protejarea informațiilor personale care sunt furnizate de către subiectul istoriilor de credit (în continuare Subiect), în mod direct, în momentul în care folosește serviciile oferite de site-ul web a Biroului de Credit - Solicitarea de Raport de Credit on-line (în continuare Serviciu on-line). Datele cu caracter personal sunt colectate numai cu acordul/consimțămîntul Subiectului, odată cu completarea formularului/demersului on-line de solicitare raport de credit pe website-ul Biroului de Credit.

Dacă Subiectul NU este de acord cu oricare dintre termenii prezentei POLITICI atunci va putea utiliza website-ul Biroului de Credit fără a furniza date cu caracter personal, însă este posibil ca anumite servicii să fie condiționate de furnizarea datelor personale.

Biroul de Credit respectă confidențialitatea tuturor subiecților săi și confidențialitatea tuturor vizitatorilor website-ului și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată. Biroul de Credit va prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu scopul stabilit de prezenta politică și respectă întru totul măsurile legale de securitate și de confidențialitate a datelor.

 1. Date cu caracter personal prelucrate de Biroul de Credit
  Pentru a accesa website-ul Biroului, nu este nevoie de furnizarea niciunor date cu caracter personal.

  În contextul desfășurării/derulării Serviciului on-line a Biroului de Credit, Subiectul urmează să furnizeze anumite date cu caracter personal prin completarea formularului/demersului de solicitare raport.

  În acest sens, Biroul va colecta/prelucra următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele Subiectului, numărul de identificare de stat (IDNP), actul de identitate - seria și numărul (inclusiv data eliberării/expirării), număr de telefon, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, data/luna/an de naștere.
   
 2. Persoanele vizate
  Persoanele vizate ale căror date pot fi prelucrate de către Biroul de Credit, exclusiv în scopul eliberării Raportului de Credit sunt subiecții istoriei de credit (persoană fizică).

  Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesării serviciului online a Biroului, subiectul este informat si/sau își exprimă în mod expres consimțământul/acordul cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date (legislația interna - legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal).

  Refuzul de a furniza date cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării Serviciului online.
   
 3. Scopul colectării datelor cu caracter personal
  Biroul de Credit colectează/prelucrează datele cu caracter personal ale Subiectului doar în scopul de eliberare a Raportului de Credit. Biroul va considera toate informațiile colectate de la Subiect ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu persoane terțe.
   
 4. Destinatarii datelor cu caracter personal
  Destinatarii datelor pot fi doar persoanele vizate care au furnizat datele personale conform pct. 2 a prezentei Politici.

  În relația cu Biroul de Credit, Subiectul beneficiază conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si procesul individual automatizat.
   
 5. Durata prelucrării datelor cu caracter personal.
  În vederea realizării scopului menționat (pct.3), Biroul de Credit va prelucra (inclusiv stoca) datele cu caracter personal ale Subiectului conform prevederilor legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, aceste date vor fi radiate de către Birou în conformitate cu cadrul legal aplicabil.
   
 6. Securitatea datelor
  Pentru a evita accesarea/utilizarea fără drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, împreună cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

  Biroul de Credit, a intrat în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire, iar aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.

  Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși Biroul de Credit va întreprinde toate măsurile posibile pentru protejarea datelor, Biroul Nu poate garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către Website-ul Biroului.

  Orice transmisie se va face pe propriul risc al Subiectului. Subiectul este responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de electronice necesare pentru a accesa/solicita Serviciul online (de exemplu, semnătura digitală, poșta electronică).

  În această ordine de idei, Biroul de Credit va utiliza proceduri si masuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.
   
 7. Fișierele de tip Cookie
  Website-ul Biroului de Credit utilizează fișiere de tip Cookie pentru a distinge de utilizatorii/vizitatorii paginii web. Acest lucru ajută Biroul să ofere o experiență mai bună odată cu navigarea pe pagină și permite, de asemenea, să îmbunătățească calitatea serviciilor prestate online. Această prelucrare se bazează pe consimțământul Subiectului exprimat pe site-ul Biroului sau prin setările din browserul instalat local.

  Pentru informații detaliate despre fișierele de tip Cookie pe care le folosește Biroul, cât timp le folosește și cu ce scop, Subiectul poate consulta Politica privind fișierele de tip cookie, disponibilă la adresa: www.creditbureau.md/politica-de-cookie.html.
   
 8. Contacte
  Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Subiectul poate contacta Biroul de Credit la adresa office@creditbureau.md sau la numărul de telefon: 022 - 210-120.

  Responsabil privind protectia datelor cu caracter personal — Pojoga Mariana tel. 022 - 211-787  sau mariana.pojoga@creditbureau.md.

*********
Prin citirea prezentului document Subiectul a luat cunoștință și înțelege faptul că datele cu caracter personal furnizate către Biroul de Credit constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor online oferite de Birou prin intermediul paginii web.